RODO

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. 

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

 1. Administrator danych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Algor S.C. M.Płużyczka, M.Figurski, K.Majak, 05-610 Goszczyn, Rykały 16 (zwana dalej Dostawcą Usług lub Algor S.C.) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Algor S.C..

Dane kontaktowe Algor S.C.: info@algorsc.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: info@algorsc.pl

 

 1. Gromadzenie danych

Jakie dane przetwarzamy? 

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, numer NIP.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych? 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

 1. wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów Algor S.C. (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 5. w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Algor S.C.. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych celów obejmuje przekazywanie ważnych informacji dotyczących oferowanych przez Algor S.C. produktów, wraz z czynnościami towarzyszącymi przygotowaniu i realizacji umów sprzedaży, serwisu oraz obsługi gwarancji i reklamacji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania produkcji i sprzedaży, współpracy z podwykonawcami i serwisantami, obsługi serwisu i gwarancji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł za pośrednictwem formularza elektronicznego, w formie telefonicznej i formie papierowej: korespondencja biznesowa, zapytania handlowe, oferty handlowe, dane z przygotowania i realizowanych umów.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów logistycznego w ramach realizacji zlecenia transportu zamawianych towarów i usług.

 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

 

Jakie masz prawa? 

Informujemy, że zgodnie z RODO masz prawo do: 

 1. dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 
 2. sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych; 
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 4. przenoszenia danych; 
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz 
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych. 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres info@algorsc.pl lub pisemnie na adres Algor S.C. 05-610 Goszczyn Rykały 16

Prawo do sprzeciwu: 

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Algor s.c.  ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Aby skorzystać z powyższych praw możesz: 

– wysłać do nas pismo na adres siedziby spółki lub 

– wysłać wiadomość email na adres info@algorsc.pl

 

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Algor S.C.: info@algorsc.pl